Kokybės ir nešališkumo politika Grįžti

Kokybės politika


KLIENTO POREIKIAI
Siekiame kuo geriau išsiaiškinti savo klientų poreikius ir lūkesčius.
Teikiame kokybiškas produktų ir vadybos sistemų sertifikavimo, gaminių saugos ir techninių bandymų paslaugas pagal suderintus su klientu metodus ir kliento reikalavimus.


SERTIKA AKREDITACIJA
SERTIKA Kokybės vadybos sistemos paskirtis yra efektyviai, rezultatyviai, sistemiškai atitikti ir nuolat vykdyti Europos Sąjungos akreditacijos, SERTIKA akcininkų ir klientų teisėtus reikalavimus.


SERTIKA DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJA
SERTIKOS darbuotojų kompetencija periodiškai vertinama Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos.
SERTIKOJE užtikrinama gera profesinė praktika, palaikomas aukštas teikiamų paslaugų lygis, rūpinamasi personalo kompetencija ir kvalifikacijos kėlimu.
Darbuotojai, vykdydami kokybės politiką, taiko kokybės vadybos sistemos nustatytas procedūras, supranta nešališkumo konfidencialumo ir objektyvumo svarbą.


Kokybės tikslai


1. Teikti KLIENTAMS kompleksines paslaugas, susidedančias iš gaminių saugos bandymų, produktų ir vadybos sistemų sertifikavimo.

2. Atitikti tarptautinių standartų LST EN 17065, LST EN ISO/IEC 17025, LST EN ISO/IEC 17021, LST ISO/IEC 27006, LST ISO/TS 22003 reikalavimus.

3. Plėsti akreditavimo sritį ir paslaugų spektrą.

4. Tobulinti SERTIKOS kokybės vadybos sistemą, kurios tikslas - užtikrinti bandymų ir sertifikavimo paslaugų kontrolę bei nuolat gerinti jos rezultatyvumą.

5. Ruošti kompetentingą personalą, suvokiantį savo veiklos tinkamumą ir padedantį siekti vadybos sistemos tikslų. Kelti kvalifikaciją ir siekti aukštesnės kompetencijos lygio.

6. Pasirinkti tuos subrangovus, prekių ir paslaugų tiekėjus, kurie labiausiai atitinka SERTIKOS reikalavimus.


Direktorė Ingrida Kusienė
2016 08 16Veiklos nešališkumas, konfidencialumas ir nuosavybės teisių saugumas

 

 

Aukščiausioji SERTIKA vadovybė supranta nešališkumo svarbą, valdo interesų konfliktą ir užtikrina teikiamų paslaugų objektyvumą.

 

SERTIKA imasi veiksmų prieš bet kokią nešališkumo grėsmę, kylančią SERTIKOS veikloje, ar sukeltą dėl kitų asmenų, įstaigų ar organizacijų veiksmų.

 

SERTIKA neatlieka darbų, kurie galėtų susilpninti pasitikėjimą bandymų laboratorijos, vadybos sistemų padalinių:

·         kompetencija,

·         bešališkumu,

·         teisingumu,

·         veiklos vientisumu (17025 4.1.5 d).

 

Kai tarpusavio santykiai ar kitų asmenų veikla kelia nepriimtiną grėsmę nešališkumui, sertifikavimas nėra vykdomas, kol grėsmė pašalinama ar sumažinama iki priimtino lygio.

 

Visi interesų konfliktai yra fiksuojami ir šalinami arba mažinamos grėsmės.

 

SERTIKOS atliekamų sertifikavimo darbų kokybei ir finansinei priežiūrai užtikrinti sudaromas Nešališkumo užtikrinimo komitetas (NUK).

 

SERTIKOS darbuotojai, atliekantys SERTIKA veiklos funkcijas, yra pasirašę „Įsipareigojimą saugoti komercinę paslaptį“, apimantį konfidencialumo ir nešališkumo įsipareigojimus.

 

Visa KLIENTO informacija, išskyrus tą, kurią KLIENTAS pateikia viešai, laikoma konfidencialia, išskyrus Lietuvos įstatymuose ir VS sertifikavimo nuostatuose numatytus atvejus.

 

SERTIKA naudoja priemones, konfidencialios informacijos ir nuosavybės teisių apsaugą, įskaitant rezultatų elektroninių laikmenų ir perdavimo apsaugos procedūras.

 

 

 Direktorė Ingrida Kusienė

2017-05-05