Vadybos sistemų sertifikavimas Grįžti

UAB  "Sertika" sertifikuoja organizacijų vadybos sistemas pagal ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 (ISO 45001), ISO 13485, ISO 17100, EN 15593, ISO / IEC 27001, ISO 22000 bei kitų tarptautinių standartų reikalavimus. Informacija apie mūsų sertifikuotų įmonių vadybos sistemas suteikiama telefonu +370 37 31 44 34.

 

Mūsų auditorių kompetenciją patvirtina nacionalinė akreditacijos įstaiga.

 

Nuo 2009 m. esame akredituoti sertifikuoti vadybos sistemas pagal ISO 9001 standartą.
Nuo 2010 m. gruodžio esame akredituoti  sertifikuoti vadybos sistemas pagal ISO 14001 ir BS OHSAS 18001 (LST 1977) standartus.

Nuo 2014 m. birželio esame akredituoti  sertifikuoti vadybos sistemas pagal ISO/IEC 27001 standartą.

Nuo 2016 m. lapkričio esame akredituoti sertifikuoti vadybos sistemas pagal ISO 22000 standartą.

 

ISO 9001
SERTIKA yra įsisavinusi ISO 9001 standartą kokybės vadybos sistemoms sertifikuoti. SERTIKOS kvalifikuoti auditoriai yra pasirengę atlikti pirminius, priežiūros, pakartotinio sertifikavimo auditus ir sertifikuoti kokybės vadybos sistemas pagal ISO 9001. Plačiau...

 

ISO 14001
Aplinkos vadybos sistemos įdiegimas pagal ISO 14001 standartą padeda sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, minimizuoja įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimo galimybes, gerina įmonės veiklos efektyvumą, identifikuoja naujas įmonės galimybes, didina įmonės patikimumą ir konkurencingumą nacionalinėje ir tarptautinėje rinkoje. SERTIKA siūlo aplinkos vadybos sistemos sertifikavimą pagal ISO 14001 standartą. Plačiau...

 

BS OHSAS 18001 (ISO 45001)
Šis tarptautinis standartas skirtas Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemai. Vadybos sistema, įdiegta pagal šį standartą, teikia įmonei visapusišką naudą: minimizuoja darbdavio rizikas, tobulina egzistuojančią vadybos sistemą, suteikia užtikrintumo, padidina saugumą, yra naudinga ir daugeliu kitų aspektų.

 

ISO 13485
Šio standarto reikalavimai skirti medicinos prietaisų projektavimo ir gamybos įmonių vadybos sistemoms. Medicinos prietaisas gali būti parduodamas tik tada, kai yra įvertinta jo atitiktis 93/42/EEC direktyvai (arba 2017/745 reglamentui). Kokybės vadybos sistemos sertifikavimas pagal ISO 13485 paprastai pasitarnauja kaip metodas, patvirtinantis šią atitiktį. Po teigiamo įvertinimo gamintojui yra leidžiamas CE - ženklinimas ir aukštos kokybės produktų pardavimas Europos Sąjungoje.

 

EN 15593
Pakuotės. Higienos vadyba gaminant maisto gaminių pakuotes. Reikalavimai.
Maisto gaminių pakuočių gamintojai suvokia didėjantį poreikį įrodyti, kad jie gali tinkamai nustatyti ir valdyti su savo produkcija susijusius higienos pavojus.
Pakavimo higiena yra bendra atsakomybė, kurią visų pirma užtikrina visų, dalyvaujančių pakavimo grandinėje, suderintos pastangos.
Šis Europos standartas pagrįstas pavojaus analizės ir rizikos įvertinimo principais.
Standarte pateikiami kiekvieno gamybos proceso tarpsnio atitinkamo valdymo lygio ir priemonių apibrėžimai.
EN 15593 standartas parengtas atsižvelgiant į EN ISO 9000 serijos standartų nuostatas, kad būtų pagerintas šių dviejų standartų suderinamumas.
Vadovaudamasi šiuo Europos standartu organizacija gali siekti, kad maisto pakuočių higienos vadybos sistemą registruotų arba sertifikuotų išorinė organizacija.
Pageidautina, kad šis standartas būtų taikomas kartu su kokybės vadybos sistema, aprašyta ISO 9001 standarte.

 

ISO 17100
Vertimo paslaugos. Paslaugų reikalavimai.
Šio Europos standarto tikslas nustatyti vertimo paslaugų kokybės reikalavimus. Šiame standarte valdomos vertimo paslaugos ir jų klientų reikalavimai.
ISO 17100 standartas apibrėžia vertimo procesą taip, kad kokybė būtų garantuojama ne tik vertėjo, bet ir kiekvieno vertimo proceso dalyvio profesinės kompetencijos - kalbos redaktorių, stilistų. Pagal šio standarto nuostatas, kiekvienas vertimas po paties vertėjo patikrinimo privalo būti peržiūrėtas ir įvertintas.

 

ISO/IEC 27001

Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai.

Šis tarptautinis standartas parengtas siekiant pateikti informacijos saugumo valdymo sistemos (ISVS) parengimo, įgyvendinimo, naudojimo, stebėsenos, analizės, priežiūros ir tobulinimo modelį.

ISVS projektavimas ir įgyvendinimas priklauso nuo organizacijos poreikių ir tikslų, saugumo reikalavimų, vykdomos veiklos bei organizacijos dydžio ir struktūros.

Šis tarptautinis standartas sietinas su standartais ISO 9001 ir ISO 14001, siekiant užtikrinti pastovų ir integruotą jo įgyvendinimą kartu su susijusiais valdymo standartais.

 

ISO 22000

Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto gamybos grandinės organizacijai keliami reikalavimai.

Standartas ISO 22000 buvo kuriamas, derinant jį su kitais tarptautiniais vadybos sistemos standartais, įskaitant ISO 9001. Todėl jis idealiai tinka maisto saugos vadybos sistemos integravimui į esamas vadybos sistemas ir procesus.

Įdiegta veikianti maisto saugos vadybos sistema yra efektyvus būdas organizacijai valdyti visą tiekimo grandinę - nuo žaliavų iki klientui pristatomų produktų. Visų gamybos ir logistikos procesų metu tikrinama ir užtikrinama maisto produktų sauga. Organizacijos vadyba nukreipiama maisto saugai ir kokybei valdyti.

ISO 22000 sertifikatas - objektyvus įmonės veiklos, produktų maisto saugos įrodymas.

 

Trumpai apie sertifikavimo procesą:
Prieš sertifikavimą įmonė įdiegia pasirinktą vadybos sistemą: diegimą gali atlikti patys arba pasirinkti konsultacinę įmonę ar konsultantą. Įmonė turi įsigyti atitinkamą standartą, paskirti atsakingus įmonėje darbuotojus už sistemos įdiegimą ir tobulinimą, aprašyti sukurtą sistemą pagal standartų reikalavimus dokumentuose. Įdiegusi sistemą, įmonė turėtų atlikti bent vieną vadybos sistemos vidaus auditų ciklą bei atlikti vadovybės vertinamąją analizę.
Po vadybos sistemos įdiegimo, įmonė, pageidaudama sertifikuoti vadybos sistemą, turi išsirinkti sertifikavimo įstaigą.

 

SERTIKA siūlo:

  • pirmasis audito etapas - dokumentų analizė, pirminis vizitas;
  • antrasis audito etapas - sertifikacinis auditas;
  • sertifikavimo priežiūra - priežiūros auditai atliekami mažiausiai kartą per metus.

 

Užpildykite prašymą ir atsiųskite: el. adresu: iso@sertika.lt arba faksu: +370 37 31 44 34, jei pageidaujate sertifikuoti vadybos sistemą. Gavę Jūsų prašymą, atsiųsime pasiūlymą ir sutartį.

 

Paraiška vadybos sistemų sertifikavimui

Paraiška sertifikuoti vadybos sistemą, įdiegtą pagal LST EN ISO/IEC 27001:2017 standartą

Paraiška sertifikuoti vadybos sistemą, įdiegtą pagal LST EN ISO 22000

VS sertifikavimo nuostatai

Vadybos sistemų sertifikavimo akreditacijos pažymėjimas

Sustabdyti atšaukti sertifikatai